Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN DE CESKY FOUSEK VERENIGING NEDERLAND
versie 5 september 2018

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Cesky Fousek Vereniging Nederland (hierna de CFVN) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de CFVN, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de CFVN georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de CFVN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de Cesky Fousek Vereniging Nederland, Oude Klaverdijk 5, 7142 HC Groenlo, KVK-nummer 40125113, e-mailadres secretaris@ceskyfousekvereniging.nl, website www.ceskyfousekvereniging.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@ceskyfousekvereniging.nl.
 2. Welke gegevens verwerkt de CFVN?
  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de CFVN verwerkt:
  a. voor- en achternaam, geslacht
  b. adresgegevens en eventueel postadres
  c. telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer
  d. naam, geslacht, NHSB-nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Cesky Fousek(s)
  e. uitslagen van uw hond(en) op jongehondendagen, (kampioens)clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
  f. resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Cesky Fousek(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
  g. foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.
 3. Met welk doel verwerkt de CFVN deze persoonsgegevens?
  De CFVN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
  uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de CFVN, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Cesky Fousek(s);
  uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
  uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar de ervaringen met de CFVN en u te informeren over de ontwikkelingen van de CFVN.
  De CFVN gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de CFNN.
 4. Bewaartermijnen
  De CFVN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.
 5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de CFVN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  Indien de CFVN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de CFVN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.
 6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
  De CFVN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
  Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van de CFVN aan de koepelorganisatie, waarbij de CFVN is aangesloten, te weten de Vereniging ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’ te Amsterdam;
  Drie keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de CFVN aan de drukker van het CFVN Clubblad, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de CFVN;
  (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door de CFVN georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website ‘myorweja’ van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan de CFVN en de betaling wordt door de CFVN geregistreerd in ‘myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door de CFVN ingevuld in ‘myorweja’ zodat tussen ORWEJA en de CFVN een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als de CFVN verwerkt worden.
 7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  Via de secretaris@ceskyfousekvereniging.nl van de CFVN kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De CFVN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@ceskyfousekvereniging.nl).
  Indien u klachten heeft over de wijze waarop de CFVN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@ceskyfousekvereniging.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.
 8. Gegevens van websitebezoek
  Wij verzamelen geen gegevens van websitebezoek.
 9. Beveiligde verbinding
 10. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.
 11. Wijzigingen
  Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 5 septebmer 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ceskyfousekvereniging.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.