Fokkerij

De CFVN probeert het ras in Nederland in stand te houden en te verspreiden, dit onder andere door het bevorderen van de fokkerij, verstrekken van inlichtingen op dit gebied, bemiddelen bij aankoop en verkoop van pups, en eventueel bij het importeren van een pup uit het land van herkomst.

De Cesky Fousek is een hardwerkende staande jachthond, die in zijn land van herkomst juist om zijn fijne karakter en goede hanteerbaarheid een zeer geliefde gebruikshond is bij de jagers. Om deze eigenschappen goed te behouden, is daarvoor door de Tsjechische rasvereniging (KCHCF) een fokbeleid samengesteld, waarin het streven naar goede werkeigenschappen gepaard gaat met het behouden van een probleemloze gezondheid en het door de standaard beschreven exterieur. Alhoewel onze rasvereniging in Nederland onder andere omstandigheden verkeert, heeft het bestuur ermee ingestemd om dezelfde principes in de fokkerij van de Cesky Fousek te promoten en bij de fokkers aan te moedigen. Hiervoor is tevens overleg gepleegd met de deskundigen, verbonden aan de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, ter bevordering van gezonde rashondenpopulaties.

Het kernbegrip van het fokbeleid is een ‘brede fokbasis’. Aangezien de populatie van Cesky Fouseks in Nederland voorlopig nog uit een beperkt aantal honden bestaat, dreigt het gevaar dat nakomelingen onderling te sterk verwant zullen zijn. Een te nauwe verwantschap ofwel inteelt brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Tot nu toe zijn deze goed in de hand te houden en wordt de Cesky Fousek gezien als een ras met een hele goede gezondheid. Dit is dankzij de strenge begeleiding in de fokkerij in het land van herkomst. De fokadviescommissie van de CFVN streeft naar een dergelijke begeleiding en onderhoudt nauw contact met de vereniging in Tsjechië.
Om voor nu en de toekomst een solide basis te vormen, roepen we alle aankomende fokkers op om hun hond bij de CFVN te laten registreren en hun fokplannen met onze fokadviescommissie door te spreken.

De honden die voldoen aan de eisen zoals gesteld in het fokreglement hebben diploma’s behaald op apporteerproeven en veldwerkwedstrijden (voorstaan) of zijn geslaagd voor de Jachtaanlegtest van de CFVN. Tevens hebben zij kwalificaties behaald op gebied van exterieur en zijn er diverse gezondheidsonderzoeken verricht.

Het feit dat twee ouderdieren voldoen aan de werk-, schoonheids- en gezondheidseisen zoals gesteld in het fokreglement wil nog niet zeggen dat deze twee honden samen een goede oudercombinatie zullen vormen. De fokadviescommissie heeft inzicht in de achtergrond van de honden en kan daardoor een gefundeerd advies geven.

Bij een nest dat goedgekeurd is de door de fokadviescommissie van de CFVN is zowel bij de ouderdieren als hun naaste verwanten gekeken naar karakter, werkprestaties, exterieur en gezondheid.
Als u een pup aanschaft uit een door de CFVN goedgekeurde oudercombinatie heeft u dan ook een grotere kans dat uw pup opgroeit tot een sociale, gezonde, hardwerkende rastypische Cesky Fousek.

Alle nesten die vermeld worden op de website en in het clubblad van de CFVN, zijn door de fokadviescommissie goedgekeurde oudercombinaties. Voor een overzicht van de geplande nesten zie pagina ‘pups en geplande nesten’.

Als u overweegt een Cesky Fousek aan te schaffen om deze later als dekreu of fokteef te gebruiken, bent u altijd welkom om uw plannen met de CFVN door te spreken. De vereniging kan behulpzaam zijn bij de keuze van een voor dit doel naar verwachting geschikte pup. Denk hierbij aan bijvoorbeeld juiste (onverwante) bloedvoering.

Advertenties op internet
Advertenties voor CF-pups op advertentiesites zijn vrijwel nooit nesten die volgens het CFVN-reglement gefokt zijn.
Dergelijke nesten kunnen gefokt zijn uit ouderdieren die niet op gezondheid zijn getest, die te nauw verwant zijn, of die geen bewezen allround jachtaanleg (diploma: voorstaan, apporteren, waterwerk) hebben. De kans op pups met gezondheidsproblemen of karakterfouten is bij zulke nesten vele malen groter dan bij nesten die via de CFVN gefokt zijn. Dat een fokker lid is van de CFVN betekent niet automatisch dat de oudercombinatie is goedgekeurd door de fokadviescommissie van de CFVN! Indien een nest volgens de reglementen van de CFVN is gefokt, wordt het nest altijd vermeld op de website, bij pups en geplande nesten.
Informeer voor alle zekerheid altijd bij de CFVN naar de door u gevonden advertentie!

Fokadviescommissie
e-mail: fokkerij@ceskyfousekvereniging.nl

Wilt u een nestje fokken? Doe dit dan in overleg met de fokadviescommissie en vraag fokadvies? Het is wel belangrijk dat uw nest voldoet aan het de richtlijnen van het Fokreglement.

De formulieren voor aanvraag CFVN geregistreerd fokdier, aanvraag Fokadvies, Dekbericht formulier en Geboortebericht formulier zijn te vinden op de “deze pagina” !

Zowel het dekbericht formulier, als geboortebericht formulier inzenden tot 14 dagen nadien.

Minimum voorwaarden voor plaatsing op de fokdierenlijst van de CFVN

*Ingeschreven in het Nederlandshondenstamboek van de Raad van Beheer (NHSB)
*Leeftijd: min. 18 maanden (teef), min. 18 maanden (reu)
*Werk: KNJV C-diploma & kwalificatie GOED op veldwedstrijd voor staande honden. Of geslaagd voor de Jachtaanlegtest van de CFVN
*Exterieur: 2x ZEER GOED (door raserkende keurmeester en waarvan tenminste 1x op KCM van CFVN)
*Gezondheid: Heupdysplasie uitslag: A of B en ED Vrij. HD en ED moet worden beoordeeld door het panel van de Raad van Beheer. Schouder OCD Vrij. Röntgenfoto’s worden niet door de RvB beoordeeld maar moeten wel gemaakt worden door een dierenarts met een overeenkomt met de RvB.